Kosmetyka i kosmetolgia w Żywcu

Dotacje

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacyjno- kosmetologicznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Przedmiotem przedsięwzięcia jest reorganizacja Centrum Kosmetyki i Pielęgnacji Ciała w Żywcu w sposób umożliwiający maksymalne dopasowanie oferty tej firmy do zapotrzebowania zarówno rynkowego, jak i społecznego.

Reorganizacja polegać będzie na wyodrębnieniu z gabinetów już funkcjonujących gabinetów nowych, świadczących nowe, niezwykle rzadkie w branży usługi, związane ze wsparciem rehabilitacji i terapii pacjentów oraz zakupie na potrzeby świadczenia tych usług nowych, specjalistycznych urządzeń.

Projekt polega także na zakupie urządzeń do świadczenia nowych, bardziej zaawansowanych usług terapeutycznych, dostępnych już w jednym z funkcjonujących gabinetów centrum – gabinecie fizjoterapii. Elementem przedsięwzięcia jest także zapewnienie centrum możliwości funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego, poprzez wyposażenie ośrodka szkoleniowego, funkcjonującego w jego strukturach w sprzęt do organizacji szkoleń on-line, a także zakup sprzętu do utrzymywania reżimu sanitarnego.

Wartość projektu wg. wniosku: 218 227,83 zł
Dofinansowanie UE: 150 807,84 zł
Okres realizacji 01.09.2020 – 31.12.2021

Dotacje z Unii dla Centrum Kosmetyki